ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร 4ส รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง


          เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 14 จัดการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง นำโดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำหลักสูตร และพนักงานเจ้าหน้าที่สถาบันฯ 

          โดยวันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน รับฟังบรรยาย “ความก้าวหน้าและการดำเนินโครงการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต่อด้วย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการจัดการที่ดินด้วยแนวทางสันติวิธี : กรณีแสมสาร”โดย นายอดุลย์ รักษ์สกุลสงสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี นายศักดิ์ชัย จันทร์หนู สมาชิก อบต.หมู่ 1 / ปราชญ์ชาวบ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร และช่วงบ่าย ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน บริเวณ ต.แสมสาร / สักการะหลวงพ่อดำ โดย นายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ / พ.จ.อ.สาคร โพธิ์คำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร

          วันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี อ.เมือง จ.ระยอง ผู้บริหารบริษัทไออาร์พีซี กล่าวต้อนรับคณะ โดย คุณวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ (รอง กก.ผจก.ใหญ่) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การมีส่วนร่วม : กรณีบริษัท IRPC กับชุมชนโดยรอบ” โดย คุณวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ผอ.ปรีชา รุ่งรัตน์  ที่ปรึกษากรมโรงงานอุตสาหกรรม คุณสีกัญญา ไชยพินิจ     อดีตกำนันตำบลเชิงเนิน คุณสุธน ซื่อประเสริฐ ประธานกองทุนสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC คุณแสงจันทร์ ผานิล ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC ณ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี (IRPC INNOVATION CENTER) จากนั้น แบ่งสายลงพื้นที่ 2 สาย ได้แก่ สายที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ ชุมชน หมู่ 6 ต.นาตาขวัญ สายที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ สาย 2 ชุมชน สวนยายดา (ป้าบุญชื่น)

          ช่วงบ่าย ออกเดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” และศึกษาดูงาน โดย นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จ.ระยอง เครือข่ายภาคประชาชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ 

          คณะนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง จากนั้นเข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการสร้างพลังชุมชน : กรณีชุมชนเกาะกก” และศึกษาดูงาน โดย นายสำราญ ทิพย์บรรพต  ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก / ประธานศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกก นายธนินท์ ศิริวรรณ ที่ปรึกษาพัฒนาขุมชนยั่งยืน นิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกก 

          กิจกรรมการศึกษาดูงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้จากพื้นที่จริง อีกทั้งยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างองค์ความรู้ เติมเต็มความเข้าใจที่ลึกซึ้งผ่านมุมมองประสบการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า