ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


          วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)และสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกันจัดสัมมนา เรื่อง "พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :อำนวยความสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจประชาชนหรือยัง?" ณ ห้องสัมมนา B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวเปิดงาน 

          โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ องค์กรและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ องค์กรและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบประเด็นปัญหาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ องค์กรและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้บทสรุป ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราซการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา สื่อมวลชน ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย ภาครัฐที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ กระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่ต้องออกใบอนุญาต  ภาคประชาชน ที่ต้องขอรับใบอนุญาต ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจและสมาคมการท่องเที่ยว องค์กรภาคประชาสังคม มูลนิธิ ชมรมผู้ประกอบการ สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค และสภาทนายความ บุคลากรในวงงานรัฐสภา และประชาชนทั่วไปที่ติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ของวุฒิสภา

          โดยบรรยากาศงานสัมมนาตลอดทั้งวัน ได้รับความสนใจจากสมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภา ตลอดจนข้าราชการรัฐสภา เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมถามตอบข้อซักถามกับท่านวิทยากรอย่างน่าสนใจ

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามถ่ายทอดสด งานสัมมนาในหัวข้อนี้ผ่าน 

Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
Facebook Fanpage : สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า