ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้แก่คนการเมืองและคนวงงานรัฐสภา ครั้งที่ 3


          1 กันยายน 2566 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดสัมมนาวิชาการคนการเมืองเพื่อให้ความรู้ และเสริมสร้างทักษะให้แก่สมาชิกรัฐสภา และบุคลากรในรัฐสภา ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม ชั้น บี 1-2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระแสและระเบียบโลกที่มีผลต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ และกฎหมายไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการหนุนเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา

          ซึ่งในการสัมมนาในครั้งนี้ มีประเด็นการอภิปราย 2 เรื่อง คือ

(1.) รัฐสภากับบทบาทที่ท้าทายในการริเริ่มเสนอและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการหนุนเสริมร่างกฎหมายของประชาชน โดยมีผู้ร่วมอภิปราย จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 

  • ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์  สุขะนันท์  รองเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  • รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นายวรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

    ดำเนินรายการโดย  นางสาวปัทมา สูบกำปัง นักบริหารโครงการชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

(2.) การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินอย่างไรให้ตอบโจทย์ เรื่องวินัยการเงินการคลังและหลักความคุ้มค่า

  • ดร.อนัญ  ยศสุนทร นักกฎหมายกฤษฎีการชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • นายชูเกียรติ  รักบำเหน็จ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  • นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล 

          ดำเนินรายการโดย นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า 

          สำหรับการจัดโครงการสัมมนาวิชาการคนการเมือง มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3  โดยมีประเด็นที่น่าสนใจทั้งหมด 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมแรกเรื่องการเสริมสร้างความรู้เพื่อเท่าทันต่อกระแสและระเบียบโลก (New World Order) กิจกรรมที่สอง เรื่องการเสริมสร้างความรู้และทักษะการพิจารณาร่างกฎหมาย และกิจกรรมที่ 3 เรื่องการเสริมสร้างความรู้และยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

          โดยบรรยากาศงานสัมมนาตลอดทั้งวัน ได้รับความสนใจจากสมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภา ตลอดจนข้าราชการรัฐสภา เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมถามตอบข้อซักถามกับท่านวิทยากรอย่างน่าสนใจ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น อีก 1 ครั้ง ในวันที่ 6 กันยายน 2566 


          ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามถ่ายทอดสด งานสัมมนาวิชาการคนการเมืองในหัวข้อนี้ผ่าน 

Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
Facebook Fanpage : สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า