ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสธ.ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์


          วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมเลอ แคสเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมรับฟังความความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ขึ้น รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เปิดเวทีเสวนาในประเด็น : มิติการสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของประเทศ

          โดยวัตถุประสงค์สำคัญของการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์จากผลการศึกษาของโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์รายการค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งเพื่อให้มีการประชุม/สัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกซน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และประชาชน ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและการแสดงทัศนคติต่อการสร้างแนวทางปรองดองสมานฉันท์และแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคม อีกทั้งเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ (แผนระดับ 3) ที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนที่เป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ และเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ (แผนระดับ 3)

          กิจกรรมในเวทีดังกล่าวก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาพส่วน เสริมสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า