ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร ปปร.27 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดนครศรีธรรมราช


          เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณาจารย์นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 (ปปร.27) ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2566 

          โดยวันแรก (5 พ.ย. 2566) อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการ รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤติ อาจารย์ประจำหลักสูตร และนางณัชชาภัทร อมรกุล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำคณะคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 (ปปร.27) ลงพื้นที่อำเภอทุ่งสง รับความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการ เรื่อง “หลาดชุมทางทุ่งสง: การเพิ่มมูลค่าท้องถิ่นด้วยทุนวัฒนธรรม” และ “การบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการลุ่มน้ำตรังและการบริหารจัดการเมืองและพื้นที่วัฒนธรรม” จาก นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และตัวแทนภาคประชาชน ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ

          วันที่สอง (6 พ.ย. 2566) เข้าศึกษาดูงานพื้นที่บริหารจัดการน้ำ ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรัง สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง และ อุโมงค์ร่วมคลอง และพื้นที่บริหารจัดการเมืองและพื้นที่วัฒนธรรม ณ ย่านนิคมบ้านพักรถไฟ ชุมทางทุ่งสง, ที่ทำการแพทย์เขตฯ, โรงรถจักรทุ่งสง, สถานีชุมทางทุ่งสง, เส้นทางทศพิธราชธรรม ถึง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น “ชุมทางประวัติศาสตร์เมือง หลังจากนั้น รับฟังการบรรยาย (City Learning Park) เรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรู้ไร้พรมแดน”

          โดย นายกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ณ อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช และรับฟังการบรรยาย เมือง เรื่อง “การจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม Metaverse” โดย นายเกรียงไกร วุฒิมานพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมา

          โดยในวันสุดท้าย (7 พ.ย. 2566) เข้าศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ภูมิหลังเมืองนครศรีธรรมราช ที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 

          ทั้งนี้ การศึกษาดูงานในพื้นที่จริงเป็นส่วนหนึ่งของการกระบวนการศึกษาที่นำความรู้ในด้านต่าง ๆ จากพื้นที่จริง นำมาจัดทำโครงงานที่สามารถแก้ไขเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อความยั่งยืน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า