ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าและสถาบันการบริหารการเมืองแห่งนครเฉิงตู (CAI) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ


          วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566  ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ถนนหลานหลวง คณะผู้บริหารจากสถาบันการบริหารการเมืองแห่งนครเฉิงตู (CAI) เข้าพบคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และทีมวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากสถาบันการบริหารการเมืองแห่งนครเฉิงตู Chengdu Administration Institute (CAI) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่  Zeng Xin, Standing Vice President. Chang XiaoMing, Professor.Wang HuLin, Vice Professor และ Ma ChenYang, Deputy Director of International Cooperation& Exchange Department  พร้อมคณะ

          ในโอกาสนี้ผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามต่ออายุความร่วมมือเป็นครั้งที่ 3 เพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จากนั้นคณะผู้บริหารได้หารือแนวทางแลกเปลี่ยนความเห็นในหลากหลายมุมมอง รวมทั้งพูดคุยถึงการศึกษาดูงานของทั้งสองสถาบันฯ เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาอบรมให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งพัฒนาการศึกษาอบรมของสถาบันพระปกเกล้าให้ก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง 

          จากนั้น Zeng Xin, Standing Vice President  และคณะ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งคณะผู้เยี่ยมชม ให้ความสนใจ ซักถาม และชื่นชมดำเนินงานของสถาบันฯ และพิพิธภัณฑ์ฯ 

          สถาบันการบริหารการเมืองแห่งนครเฉิงตู เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นของเฉิงตู เป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจในการให้การฝึกอบรมแก่ข้าราชการระดับต้น ระดับกลาง งานวิจัยด้านนโยบาย ด้านรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า และ สถาบันการบริหารการเมืองแห่งนครเฉิงตู ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการผ่านการอบรวมสัมมนา การศึกษาวิจัย และการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า