ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 27 ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคพลเมือง


          16 มกราคม 2567 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางณัชชาภัทร อมรกุล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง รับมอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จำนวน 200,000 บาท จาก พล.ท.หญิง ศิริพักตร์ วีระภุชงค์ นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 (ปปร.27) ในนามบริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด  เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการดังกล่าวที่มุ่งเน้นให้ความรู้และส่งเสริมความเป็นพลเมืองในกับเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งภาคประชาสังคม และเพื่อความยั่งยืนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

          มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังพลเมือง ด้วยการสร้างผู้นำเยาวชนพลเมืองดี เพื่อวางรากฐานประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ผ่านการบริจาคเงินสมทบทุน “กองทุนส่งเสริมภาคพลเมือง” 

ชื่อบัญชี : กองทุนส่งเสริมภาคพลเมือง 

เลขที่บัญชี : 955-0-38701-1

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี)

(ใบรับบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

https://kpi.ac.th/news/news/data/1802


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า