ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรม ตรงจุด ตรงประเด็น : เทคนิคการเตรียมใบสมัครและเอกสารรางวัลพระปกเกล้า


วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตรงจุด ตรงประเด็น : เทคนิคการเตรียมใบสมัครและเอกสารรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา และทุกๆ ปีจะมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตรงจุด ตรงประเด็น : เทคนิคการเตรียมใบสมัครและเอกสารรางวัลพระปกเกล้า ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมมอบความรู้และเทคนิคต่างๆ แก่ผู้เข้าอบรม โดยกุนซือด้านการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม และอาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนน.แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า