ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จังหวัดพิษณุโลก


27 มิถุนายน 2567 : สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และบรรยายเรื่อง “พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย”  

จากนั้น เป็นกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ Team Building เพื่อเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีอาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ให้เกียรติเป็นวิทยากร 

ส่วนในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยท่านเลขาธิการฯ และการบรรยายแบบมีส่วนร่วมในหัวข้อประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง , เส้นทางวัฒนธรรม และดิจิทัลกับการพัฒนาสังคมและมรดกทางวัฒนธรรม โดยอาจารย์กู้เกียรติ  ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการฯ  

โครงการผู้นำเยาวชนในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -29 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน ครูที่ปรึกษา 10 คน จาก 10 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และสุโขทัย ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งการบรรยายเกี่ยวกับ การเมืองการปกครอง และการเขียนโครงการเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในพื้นที่ รวมทั้งกิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการขยายผลต่อยอดความเป็นพลเมืองอีกด้วย

ข้อมูลและภาพจากสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

#สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า