ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สมาคม World Values Survey (WVS) เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เพื่อดำเนินโครงการ (WORLD VALUES SURVEY 2024 - 2026) ร่วมกับสถาบันฯ


วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ Christian Haerpfer ประธานสมาคม World Values Survey (WVS) และคุณ Kseniya Kizilova เลขาสมาคม (Head of the World Values Survey Association Secretariat) เข้าร่วมหารือร่วมกับดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยนักวิชาการของสถาบันฯ ร่วมพูดคุยเพื่อดำเนินการสานต่อการจัดทำโครงการวิจัยระดับโลกที่สำรวจค่านิยมในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคม พ.ศ.2567 (WORLD VALUES SURVEY 2024 - 2026) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ประชาธิปไตย กรณีศึกษาค่านิยมต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคม ของสถาบันพระปกเกล้า

โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และ ศาสตราจารย์ Christian Haerpfer ร่วมกับ สมาคม World Values Survey (WVS) สำรวจข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาค่านิยมทางการเมืองการปกครอง วัฒนธรรม ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับเพศ ครอบครัว ความไว้วางใจทางการเมือง การศึกษา และความอดทนทางสังคม นอกจากนี้ ยังได้วางแผนที่จะดำเนินการจัดประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับภาคีเครือข่ายในประเทศอาเซียน ในหัวข้อเรื่อง “VALUE CHANG IN ASIA” ซึ่งจะมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน คือ สถาบันพระปกเกล้า และ WVS นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยระดับโลกในประเทศไทย

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ Christian Haerpfer ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาคมที่จัดทำโครงการวิจัยระดับโลกเพื่อสำรวจค่านิยมและความเชื่อของคนทั่วโลกเกี่ยวกับค่านิยมทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมาย คือ ประเมินผลกระทบความมั่นคงหรือการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ โครงการนี้เกิดขึ้นจากการศึกษาเรื่องค่านิยมของยุโรป (European Values Study) ในปี ค.ศ. 1981 เครื่องมือสำคัญหลักในการการทำวิจัยของโครงการ คือ การสำรวจทางสังคมแบบเปรียบเทียบในทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ ผลการวิจัยในประเด็นต่างๆ มีการเปิดให้สาธารณชนสามารถใช้ข้อมูลได้ฟรี ทำให้สมาคม World Values Survey (WVS) เป็นหนึ่งหน่วยงานที่มีการสำรวจข้อมูลที่เชื่อถือได้และแพร่หลายในสายสังคมศาสตร์ ซึ่งสามารถเข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp

#สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า