ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาวิชาการและประชาเสวนา เสริมพลังคนรุ่นใหม่ สานหัวใจพลเมือง


วันที่ 3 พฤษภาคม 25259 สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครองจัดการสัมมนาและประชาเสวนาเรื่อง "เสริมพลังคนรุ่นใหม่ สานหัวใจพลเมือง" ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวนประมาณ 100 คน โดย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา และ รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมในงาน ได้แก่ การสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "เสริมพลังคนรุ่นใหม่ สานหัวใจพลเมือง" โดยวิทยากร 2 ท่าน คือ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน อาจารย์พิเศษด้านรัฐศาสตร์และพิธีกรและผู้ประกาศข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไบร์ททีวี และ ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ตามด้วยการประชาเสวนาเรื่อง "เสริมพลังคนรุ่นใหม่ สานหัวใจพลเมือง" โดยแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 5 กลุ่ม ระดมความคิดเห็นใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1.ความหมายของการเมือง: การเมืองคืออะไรสำหรับเรา? 2.ความสำคัญของการเมือง: การเมืองมีความสำคัญอย่างไรต่อเรา? และ 3.การมีส่วนร่วมทางการเมือง: จะทำอย่างไรให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง? หลังการประชาเสวนาเสร็จสิ้น ผู้แทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นในห้องประชุมใหญ่ร่วมกัน จากนั้น รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้าสรุปผลการประชาเสวนาและกล่าวปิดการสัมมนา


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า