ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีปิดการอบรมและมอบใบรับรองพร้อมเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรกรมการจัดหางานรุ่นที่ 1


วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานมอบเข็มกรมการจัดหางาน และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 จำนวน 49 คน ซึ่งกรมการจัดหางานร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-28 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวภายหลังการมอบเข็มกรมการจัดหางานแก่ผู้จบการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง”ว่า เข็มที่ได้รับนี้มีลักษณะหมายถึงดวงอาทิตย์เปล่งรัศมีออกไป 10 ทิศทาง และมีตรีเทพลอยเหาะอยู่บนก้อนเมฆบนพื้นสีกรมท่า ซึ่งดวงอาทิตย์เปล่งรัศมีหมายถึง ความสว่าง ความเจริญเติบโต รุ่งเรือง ที่ส่องมายังโลก และรัศมี 10 ทิศทางหมายถึง 5 ทิศทางแรก หมายถึง เบญจศีล คือ ศีล 5 ได้แก่ การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ การลักขโมย การประพฤติผิดในกาม การกล่าวเท็จ และการดื่มสุรา 5 ทิศทางต่อมา หมายถึง เบญจธรรม คือ ธรรม 5 ข้อ ได้แก่ เมตตา กรุณา สัมมาอาชีพ ความสำรวมตน ความซื่อสัตย์ และความมีสติรอบคอบ ดังนั้น ข้าราชการกรมการจัดหางานจึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่สูง มองไกล มองรอบด้าน และคอยคุ้มครองให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยตั้งมั่นในธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ และมีศักดิ์ศรีในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ และงานประสบความสำเร็จ สามารถขจัดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ลุล่วง ทำนุบำรุงความสุขให้กับประชาชน ด้าน รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า บทบาทหน่วยงานของรัฐในอนาคตจะต้องมีคุณลักษณะ 4 ประการคือ 1. นวัตกรรม หน่วยงานของรัฐต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ 2. ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ โดยปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง 3. มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น 4. มีความโปร่งใสในการทำงาน ต้องระมัดระวังความเสี่ยงด้านชื่อเสียง โดยต้องมีจริยธรรมในการทำงาน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า