ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชมพลเมืองเข้มแข็ง


(1-3 กรกฎาคม 2559) สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการชุมชมพลเมืองเข้มแข็ง” ให้กับนักเรียนพลเมือง ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชนอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเพชรรัชต์ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายคงคา ชื่นจิต ปลัดอาวุโสอำเภอโพนทอง เป็นประธานเปิดการอบรม จากนั้น นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง พร้อมด้วย นักวิชาการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมนำเข้าสู่กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เรื่องกระบวนการสร้างสำนึกพลเมืองและกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนพลเมือง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ในอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 62 คน สำหรับช่วงสุดท้ายของการอบรมได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมตามพื้นที่ออกเป็น 7 กลุ่ม เพื่อระบุปัญหาของชุมชน และวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาทำเป็นโครงการ/ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งแผนปฏิบัติการและแผนการนำเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็น กลุ่มเกี่ยวกับปัญหาขยะ จำนวน 2 กลุ่ม , กลุ่มปัญหายาเสพติด จำนวน 2 กลุ่ม และกลุ่ม ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาการว่างงาน และปัญหาเด็กเรียนไม่จบภาคบังคับ โดยทุกกลุ่มจะนำแนวทางที่ได้กลับไปดำเนินการตามแผนที่วางไว้ต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า