ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่น 3 (ปบถ.3) ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตาก


ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2559 สถาบันพระปกเกล้า นำโดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณะนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่น 3 (ปบถ.3) ศึกษาดูงาน ณ เขตพื้นที่ จังหวัดตาก โดยในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ศึกษาดูงาน ณ บ้านห้วยปลาหลด ตำบลด่านแม่ละเมา ในประเด็นการจัดการป่าและน้ำกับการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นการรับประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่จากป่าและน้ำที่คนในพื้นที่ต้องร่วมกันดูแล เพื่อรักษาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของตน วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ศึกษาดูงาน ณ อาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตากในมิติต่างๆ จาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก , นายอำนาจ นันทหาร ประธานศูนย์ Tak Sez Biz Club และผู้แทนจากด่านศุลกากรตาก สำหรับในช่วงบ่ายวันเดียวคณะได้เดินทางไปยังจังหวัดเมียวดี โดย ผอ.เขตเศรษฐกิจเมียวดี นำคณะศึกษาดูงานในประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเมียวดีกับความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมาร์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครแม่สอด ในประเด็นบทบาทของเทศบาลนครแม่สอดกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป จากนั้นในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ดูงาน ณ จุดก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่ 2 ที่จะช่วยทำให้การขนส่งคมนาคมในพื้นที่ระหว่าง 2 ประเทศมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และโกดังคลังสินค้า ท่า 9 ซึ่งเป็นแหล่งขนส่งจักรยานจากญี่ปุ่นข้ามไปพม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า