ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีสาธารณะการออกเสียงประชามติและการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ


วันที่ 6 กค.59 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 ได้ร่วมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีจัดเวทีสาธารณะการออกเสียงประชามติและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยมี รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมการบรรยายพิเศษที่มีการถ่ายทอดเสียงทางสวท.อุบลราชธานี และบันทึกเทปรายการโทรทัศน์เพื่อขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า