ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการอบรมให้บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)


สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการอบรมให้บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จำนวน 50 คน ในชื่อโครงการ "การเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ในการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์" ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2559 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี กระบวนการอบรมเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องอันนำไปสู่การยอมรับจากประชาชน สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสามารถบริหารจัดการในกรณีเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมมีทั้งกิจกรรมภาคปฏิบัติและการฟังบรรยายเนื้อหาวิชาการในประเด็นต่างๆ จากวิทยากรของสถาบันพระปกเกล้าและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน การจัดการความขัดแย้ง เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ย การวางแผนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อสารกับการเรียนรู้และเข้าใจอัตลักษณ์ท้องถิ่น เป็นต้น


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า