ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

การบรรยายหัวข้อ การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย


วันที่ 9 ก.ค.59 รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าบรรยายในหัวข้อ "การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย" ในหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 1 ผู้เข้าศึกษาอบรมประกอบด้วยสื่อมวลชนสายโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 40 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า