ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดหลักสูตร ปนป.รุ่นที่ 6


วันที่ 22 ก.ค.59 สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 6 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ.หลานหลวง โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ผู้นำยุคใหม่ในศตรวรรษที่ 21" จากนั้น รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวต้อนรับผู้เข้าศึกษาอบรม พร้อมด้วยคณะกรรมหลักสูตรและคณาจารย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน ข้อควรปฏิบัติระหว่างศึกษา และการจัดทำโครงงานกลุ่มที่มุ่งให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในทางที่ดี จากนั้น ผู้เข้าศึกษาอบรมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับบทบาทผู้นำในระบอบประชาธิปไตย" โดย ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ หลักสูตร ปนป.เป็นหลักสูตรนำร่อง Smart Classroom รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Paperless หลักสูตรแรกของสถาบันพระปกเกล้าโดยในการปฐมนิเทศวันนี้ ทีมศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศของสถาบันฯได้มาแนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าศึกษาสามารถทราบข่าวสารกิจกรรมหลักสูตร ดาวน์โหลดตารางเรียน เอกสารการเรียน ภาพกิจกรรม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วสอดคล้องกับรูปแบบของผู้นำยุคใหม่ โดยหลักสูตร ปนป.รุ่นที่ 6 มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมจำนวน 120 คน ใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 8 เดือน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า