ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ มุ่งทดลองจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ


สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก" หรือ Area-based Approach ซึ่งเป็นการทดลองจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการโดยยึดเอาความต้องการของประชาชนและใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ได้เชิญชวนให้ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆอันประกอบด้วย ประชาชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และกลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น และร่วมดำเนินกิจกรรมตามแผนโดยบูรณาการทรัพยากรในพื้นที่ งบประมาณ ตลอดจนบุคลากรอันจะเป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางประชารัฐ โดยโครงการนี้จัดขึ้นในพื้นที่นำร่อง 5 ภูมิภาค ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 4 ภูมิภาค คือ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ส่วนครั้งที่ 5 ภาคกลาง จะจัดขึ้น ณ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า