ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 18


วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 18” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจบริบทการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนธรรมาภิบาลในบริบทต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับหลักการบริหารงานบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม และเป็นกลไกในการขับเคลื่อน สนับสนุน การพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาอบรม ความตอนหนึ่งว่า “ผู้บริหารระดับกลาง” เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเสมือนคนกลางที่ต้องรับและนำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติ ซึ่งในการปฏิบัติจำเป็นต้องประสานและกำกับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนด จึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนต้องเป็นผู้รอบรู้เรื่องหลักการบริหารและการบริหารเชิงรุก การให้บริการโดยได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการสูงสุด การบริหารทรัพยากรต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารนั้นต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล” นอกจากนั้นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ายังได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บริบทการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบัน” โดยมี นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ หลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับกลางของหน่วยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำนวน 120 คน จัดให้มีการอบรม ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 20 ธันวาคม 2559


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า