ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการอบรมเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง รุ่นที่ 4


เมื่อวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2559 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการอบรมเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 โดยเยาวชนที่เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนในระดับอาชีวะศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษา 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด , วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ,วิทยาลัยอาชีวะศึกษาร้อยเอ็ด ,วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จำนวนทั้งสิ้น 52 คน นำกิจกรรมโดยนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนัก ทีมนักวิชาการ พนักงาน สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ทั้งนี้สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองได้พัฒนาหลักสูตรทางวิชาการ และกิจกรรมดังกล่าว โดยยึดผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง มีการส่งเสริมให้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เยาวชนผู้ผ่านโครงการเกิดสัมฤทธิผล เพิ่มพูนทักษะความสามารถเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นในการร่วมกันดูแลชุนชน และสังคมต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า