ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการ เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น


วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลทีมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม การดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ณ ป่ามหัศจรรย์ชายเลนบ้านท่าระแนะ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งวิทยาลัยได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ และได้อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ทีมเยาวชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ สำหรับการดำเนินกิจกรรม ทีมเยาวชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หน่วยงานภาครัฐ สภาองค์กรชุมชน โรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ มากกว่า 100 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ทั้งต้นโกงกางและต้นจาก รวม 30,000 ต้น เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนและระบบนิเวศให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม โดยทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้ามาร่วมวางแผนงาน ช่วยกันหาพันธุ์กล้า จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนลงมือปลูก ลงพื้นที่ปลูก และลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการอยู่รอดของต้นกล้า ซึ่งทีมเยาวชนได้รับความความร่วมมือทั้งในเชิงองค์ความรู้ งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และกำลังคน นอกจากนี้ เพื่อให้การปลูกป่าชายเลนเป็นไปอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงจะบรรจุกิจกรรมการติดตามประเมินผลการอยู่รอดของต้นกล้าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า