ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุน สนช. และสปท. รุ่นที่ 2


2 สิงหาคม 2559 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และระบบรัฐสภา รวมทั้งเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการเมืองและการบริหารจัดการประเทศไทยในปัจจุบัน และได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 กล่าวเปิดการศึกษาอบรม ความตอนหนึ่งว่า “หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่สถาบันพระปกเกล้า จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 ให้กับท่าน “บุคลากรในวงงานรัฐสภา” ได้รับความรู้ มุ่งผลลัพธ์ในการเป็นผู้สนับสนุนภารกิจของสมาชิกสภานิติบัญญัติและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้อย่างครบถ้วน ทั้งในด้านการสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานเชิงรุกเพือให้ท่านได้นำความรู้ไปใช้พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง” รวมทั้ง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ยังให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติกับการผลักดันการปฏิรูปประเทศ" ให้แก่นักศึกษาได้รับทราบถึงภารกิจ และความคืบหน้าของการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักสำคัญของทุกภาคส่วน โดยมี นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ หลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม แบ่งเป็นผู้สนับสนุนงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 41 คน และผู้สนับสนุนงานของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 38 คน จำนวนทั้งสิ้น 79 คน จัดให้มีการอบรม ระหว่างวันที่ 2 -24 สิงหาคม 2559


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า