ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่น 1 ศึกษาดูงาน


หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1 ลงพื้นที่ดูงาน จ.จันทบุรีและตราด เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 นำคณะดูงานโดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบา สถาบันพระปกเกล้า ในวันแรกศึกษาประเด็น "กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจสินค้าการเกษตร" โดยรับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนักธุรกิจการค้าผลไม้ในจังหวัด พร้อมทั้ง คณะนักศึกษาเก็บข้อมูลจากการพูดคุยกับชาวสวนใน อ.โป่งน้ำร้อน วันที่สอง เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี รับฟังการบรรยายหัวข้อ "สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ราชินีแห่งกษัตริย์นักสืบสันติวิธี" จากนั้น เก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์และพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนริมน้ำจันทบูร เพื่อศึกษาประเด็นวิถีวัฒนธรรมชุมชนและการสืบสานวิถีชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 300 ปี มีวัฒนธรรมหลากหลายเนื่องจากประกอบไปด้วยประชากร 3 เชื้อสาย ได้แก่ ไทย ญวน และ จีน พร้อมรับฟังบรรยายจากประธานชมรมพัฒนาริมน้ำจันทบูร ส่วนในวันที่สุดท้าย คณะศึกษาดูงานเข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานะบุคคลของคนไทยพลัดถิ่นที่มาจากเกาะกง ประเทศกัมพูชา ณ ศูนย์รวมราชการหาดเล็ก จ.ตราด พร้อมพูดคุยกับชาวไทยพลัดถิ่นที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยเพื่อสะท้อนปัญหาและผลกระทบที่ได้รับในการดำเนินชีวิต


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า