ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8


สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะหนึ่งในองค์กรภาคีเครือข่าย 70 องค์กร สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา (12 สิงหาคม 2559) วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีกลางของเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างความเข้าใจและสนับสนุนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของแผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมงาน เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "คุณธรรม นำการพัฒนา" โดยพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ภายในงานดังกล่าว สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "สถาบันพระปกเกล้า กับผลงานด้านคุณธรรมความซื่อตรง" ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน ข้าราชการ ผู้เข้าร่วมงาน เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการของสถาบันพระปกเกล้า อีกด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม 1 (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า