ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีสัมมนาวิชาการระหว่างไทยและอินเดียครั้งที่10


ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าเดินทางเยือนเมืองเดลี สาธารณรัฐอินเดียเพื่อเป็นวิทยากรนำเสนอผลงานในเวทีสัมมนาวิชาการระหว่างไทยและอินเดีย ครั้งที่ 10 ในหัวข้อเรื่อง “ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในสาธารณรัฐอินเดียและประเทศไทย” (The 10th ICSSR – NRCT Joint Seminar on Democracy and Governance in India and Thailand) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social Science Research, ICSSR) เมื่อวันที่ 5-9 กันยายน 2559 โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลงานในหัวข้อย่อยที่ 3 เรื่อง “Political and Community –based Participation” ในวันที่ 6 กันยายน 2559 และดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เป็นวิทยากรนำเสนอผลงานในหัวข้อย่อยที่ 7 เรื่อง “Democratic Legitimacy, Political Leadership and Conflicts” ในวันที่ 7 กันยายน 2559 เวทีสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและอินเดีย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า