ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ฯ รุ่นที่ 6 ดูงานสถานสงเคราะห์เด็กพิการฯ


นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.)รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงาน ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนทภูมิ บ้านราชาวดี (หญิง) และบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 โดยได้รับฟังการบรรยายจากผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ในประเด็น “เด็กด้อยโอกาส : ความเป็นจริงในสังคมไทย” จากนั้นเยี่ยมชมโรงอาหาร เรือนนอน และห้องกายภาพในสถานสงเคราะห์ พร้อมมอบของใช้จำเป็นสำหรับสถานสงเคราะห์การศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาได้รับมอบโจทย์ให้สังเคราะห์ในประเด็นสำคัญ คือ จะมีแนวทางช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อยกระดับสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างไรในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้มีบทบาทและศักยภาพ รวมถึงให้แสดงทัศนะเกี่ยวกับมิติความเท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยจัดทำเป็นงานกลุ่ม มีการระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดทำสรุปผลการศึกษาดูงานและตัวแทนกลุ่มนำเสนอกลุ่มละ 20 นาที ในวันเดียวกัน ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า