ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 5


วันที่ 20 เมษายน 2558 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคลจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า โดยนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับผู้เข้าศึกษาอบรมและกล่าวเปิดหลักสูตร และพระครูสังฆรักษ์สุริยา สิริวุฑฺโฒ รองผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ให้โอวาทและบรรยายแนะนำหลักสูตร ตามด้วยพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ทั้งนี้ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 5 มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวนทั้งสิ้น 127 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า