ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากัมพูชา


วันที่ 27-28 เมษายน 2558 รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางเบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และนางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ 2 ฉบับ คือ บันทึกความร่วมมมือว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากัมพูชา (Senate of the Kingdom of Cambodia) โดย H.E.Mr.Oum Sarith เลขาธิการวุฒิสภากัมพูชาเป็นผู้ลงนาม และบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและ Parliamentary Institute of Cambodia (PIC) โดย Mr.Dararith Kim-Yeat Executive Director เป็นผู้ลงนาม ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ รวมถึงการทำวิจัย การจัดอบรมและสัมมนา


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า