ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตร สสสส. รุ่นที่ 6


วันที่ 30 เมษายน 2558 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 6 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับนักศึกษา จากนั้น รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวรายงาน และแนะนำเกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษาอบรมที่สถาบันพระปกเกล้า และศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดการศึกษาและให้โอวาท ตามด้วย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานกรรมการหลักสูตร และกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า แนะนำภาพรวมหลักสูตรและข้อควรปฏิบัติแก่นักศึกษา ในช่วงหลังพิธีเปิดการศึกษาอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ผู้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 90 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า