ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการ Basic Concepts on Conflict Resolution


สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ร่วมกับ บริษัท ไทย เรยอน จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "Basic Concepts on Conflict Resolution" ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค. 2558 ณ โรงแรม Royal Hills Resort and spa จังหวัดนครนายก เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การฝึกทักษะกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานและชุมชนใกล้เคียง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 29 คน และบรรยายโดยทีมวิทยากรจากสำนักสันติวิธี คือ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล, นายชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการชำนาญการ, นายเมธัส อนุวัตรอุดม นักวิชาการ, นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน นักวิชาการ, นางสาวสุวรินทร์ ทองกร พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ และวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการจัดการความขัดแย้งภายในองค์กร คือ นายชีพ เลื่อนลอย ผู้ชำนาญการฝ่ายปฏิบัติการ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี และนายเขมชาติ สถิตตันติเวช ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จำกัด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประสาร สิปานี ประธานบริษัทเป็นผู้กล่าวปิดการอบรม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า