ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6


เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมในวันแรกเริ่มต้นด้วย คณะอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์กำกับบทเรียนชี้แจงและแนะแนวการจัดทำรายงานรุ่น ตามด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าเป็นวิทยากร กิจกรรมในวันที่สอง ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย : มุมมองใหม่ในสภาวะการสร้างสังคมสันติสุข 2558” โดย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักศึกษา ตามด้วยกิจกรรมสุนทรียะถอดตัวตน โดยอาจารย์จักรพันธ์ เธียราวัฒน์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท Life 101 จำกัด เป็นวิทยากรดำเนินการ และกิจกรรม “4ส สัมพันธ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ซึ่งมีศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร สสสส.รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำ ส่วนในวันสุดท้าย นักศึกษาทุกคนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์การอยู่ร่วมกันในอนาคต โดย ดร.บงกช เศวตามร์ กลุ่มนวัตกรรมเพื่อความสุข และ ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ร่วมกันเป็นวิทยากรดำเนินการ ทั้งนี้ ตลอด 3 วันของการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยบรรยากาศของการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 เข้าร่วมจำนวน 90 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า