ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการบรรยายพิเศษ การพัฒนาภาวะผู้นำที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางฯ


เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าได้รับเชิญจากสถาบัน Ho Chi Minh National Academy of Politics ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไปบรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาภาวะผู้นำที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง: มุมมองจากประเทศไทย” (People-Centric Leadership Development: Thailand’s Perspective) โดย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย โดยผู้เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง อาทิ อธิบดี รองอธิบดีและผู้อำนวยการทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัดจำนวน 90 ท่าน เนื้อหาสาระการบรรยายชี้ประเด็นปัญหาการพัฒนาภาวะผู้นำว่ามักเน้นแนวคิดและเครื่องมือทางตะวันตก ซึ่งมักจะละเลยปัจจัยภายในของผู้นำ หรือ หมายถึงค่านิยม ความคิด ความเชื่อของตัวผู้นำ โดยเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การดำเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ นอกจากนั้นแนวคิดผู้นำและภาวะผู้นำแบบตะวันถูกพัฒนาในบริบทสังคมแบบตะวันตก ซึ่งแตกต่างจากประเทศแถบอาเซียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นข้อเสนอสำคัญ คือ การเสนอให้การพัฒนาภาวะผู้นำควรต้องดำเนินการจากภายในพร้อมกันด้วย หรือ Value-based Leadership Training ซึ่งลักษณะและความเชื่อของผู้นำที่ดีมีมากมาย เช่น หลักราชการในประเทศไทย ซึ่งมีมาตั้งแต่รัชกาลที่ 6 หากแต่ปัจจุบันลืมเลือนไปในความคิดและสำนึกผู้บริหารภาครัฐ หรือ หลักความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตามในหลักศาสนา เช่น ทศพิศราชธรรม ซึ่งหากสามารถฟื้นค่านิยมเหล่านี้กลับมาอยู่ในใจของข้าราชการได้จะทำให้การพัฒนาผู้นำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเกิดขึ้นอย่างแท้จริง นอกจากค่านิยมที่ส่งผลต่อความสามารถของผู้นำในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผู้นำภาคสาธารณะที่จะประสบความสำเร็จในโลกปัจจุบันต้องมีความสามารถในการขับเคลื่อนความคิดไปสู่การปฏิบัติและทำให้นโยบายนั้นมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและ Ho Chi Minh National Academy of Politics โดยหลังจากการบรรยายเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มีโอกาสเข้าพบ Prof.Dr.Ta Ngoc Tan , President of the Ho Chi Minh National Academy of Politics เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดยจะเชิญ Prof.Dr.Ta Ngoc Tan มาบรรยายพิเศษในหลักสูตรสำหรับนักบริหารระดับสูงของสถาบันพระปกเกล้าต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า