ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ศึกษาดูงานเรื่อง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบฯ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต


พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า และนายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ดร.ประสบโชค ประมงกิจ และดร.วรสรวง ดวงจินดา กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ในการศึกษาดูงานบุคลากรของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิตได้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มากมาย อาทิ การทำแบบลงทะเบียนออนไลน์ การทำประเมินผลออนไลน์โดย Google form การใช้งาน iTuneU และการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning โดยระบบ LMS ทั้งนี้ในช่วงการศึกษาดูงานได้มีการซักถาม แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ และ ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำบทเรียนและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยรังสิตมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันพระปกเกล้าต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า