ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

บรรยายพิเศษ ณ กระทรวงการต่างประเทศ


วันที่ 22 พ.ค.58 คณะทำงานดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่การจัดทำรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปตามคำสั่ง คสช ที่4/2558 ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยธุรการและคณะทำงาน จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "ถอดบทเรียนการคลี่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมืองสู่กาีปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย" กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยวันนี้ Prof.Dominique Rousseau ศาสตราจารย์วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยปารีสที่ 1 เป็นวิทยากรบรรยายกรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยก่อนเริ่มการบรรยาย ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการจัดบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้อันนำไปสู่ประโยชน์ต่อการร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย และรายละเอียดการจัดบรรยายที่จะจัดขึ้น 3ครั้ง คือวันที่ 22 ,26และ27 พ.ค.2558


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า