ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีสัมมนา การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ เวทีที่ 2 (23 พ.ค. 58)


เวทีสัมมนา "การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ" เวทีที่ 2 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ รองประธานกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่ง แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง " ร่างรัฐธรรมนูญ" โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ประธานอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับ จากนั้น ช่วงบ่าย มีการกิจกรรมนำเสนอและอภิปราย เรื่อง "มีอะไรในร่างรัฐธรรมนูญ" โดยกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้แก่ นายมานิจ สุขสมจิต รองประธานกรรมาธิการฯ คนที่สอง , พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาและโฆษกกรรมาธิการฯ , รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย โฆษกกรรมาธิการฯ , ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรฒม์ กรรมาธิการฯ, รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก กรรมาธิการฯ ดำเนินรายการโดย นางสาวสุภัทรา นาคะผิว โฆษกกรรมาธิการฯ เป็นการพูดคุยถึงความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นต่างๆ อาทิ การปฏิรูปและการปรองดอง , การปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจ , การปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม ,การปฏิรูปด้านสังคมวัฒนธรรม ,การปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น ซึ่งตลอดการอภิปรายประชาชนผู้เข้าร่วมการสัมมนาตั้งใจและมีกระตือรือร้นร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคัก


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า