ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีสัมมนา การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ เวทีที่ 2 (24 พ.ค. 58)


สำหรับวันที่สองของกิจกรรมในเวทีสัมมนา "การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ" ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 นั้น ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย 10 กลุ่ม เพื่อให้ความรู้รัฐธรรมนูญรายภาคพร้อมการเสวนาแสดงความคิดเห็น ใน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ประเด็นพลเมืองสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม , สถาบันการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง ,กระบวนการยุติธรรม ศาล และการตรวจสอบ ,การกระจายอำนาจและสมัชชาพลเมือง , การปฏิรูปและความปรองดอง โดยแต่ละกลุ่มย่อยได้รับเกียรติจากกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญร่วมรับฟังพร้อมตอบข้อคำถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา บรรยากาศเต็มไปด้วยสาระความรู้ และประเด็นความคิดเห็นที่น่าสนใจ ซึ่งตลอดช่วงเช้าสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและเก็บภาพบรรยากาศในแต่ละกลุ่มย่อยอย่างต่อเนื่อง จากนั้น ช่วงบ่าย วิทยากรประจำกลุ่มย่อย ได้ทำการสรุปผลการอภิปรายทั้ง 10 กลุ่ม ถึงความต้องการและความคิดเห็นผู้เข้าร่วมสัมมนาในแต่ละประเด็น พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ รองประธานกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่ง กล่าวปิดงานสัมมนา นอกจากนี้ คณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นฯ สภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมด้วยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้า และ ประชาชน ได้ร้องเพลงคำมั่นสัญญาร่วมกัน ซึ่งภาพรวมงานสัมมนาฯ เวทีที่ 2 จ.ขอนแก่น ในครั้งนี้จบลงอย่างประทับใจ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า