ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

The Asia Foundation เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


29 พฤษภาคม 2558 Mr.Kim McQuay Country Representative , Mr. Tim Meisburger Regional Director Elections and Political Processes และ เรืองรวี พิชัยกุล ผู้ประสานงานโครงการอาวุโส The Asia Foundation เข้าพบรองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการประสานความร่วมมือด้านวิชาการในอนาคต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ร่วมให้การต้อนรับ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า