ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีสัมมนา การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ 31 พ.ค. 58


เวทีสัมมนา "การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ" เวทีที่ 3 (31พ.ค.58) เริ่มต้นช่วงเช้าด้วย การนำเสนอการทำความเข้าใจกับร่างรัฐธรรมนูญ และกติกาในการแสดงความคิดเห็น โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ การทำกิจกรรมสัมพันธ์ และร่วมร้องเพลงสานสัมพันธ์ระหว่างกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และผู้เข้าร่วมงานสัมมนา จากนั้น เป็นการแบ่ง 5 ประเด็น 10 กลุ่มย่อย ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย พลเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม , สถาบันการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง , กระบวนการยุติธรรม ศาล และการตรวจสอบ , การกระจายอำนาจและสมัชชาพลเมือง , การปฏิรูปและการปรองดอง โดย แต่ละกลุ่มมีกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้ความรู้เป็นรายภาค จากนั้น เป็นการเสวนาในกรอบ 3 ประเด็น คือ ท่านมีความพึงพอใจในประเด็นใดบ้าง , ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้างและท่านจะนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ไปเผยแพร่อย่างไร ซึ่งในช่วงบ่ายนี้ จะมีการอภิปรายและนำเสนอสรุปผลการเสวนาในห้องประชุมใหญ่ด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า