ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปัจฉิมนิเทศหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขฯ รุ่นที่ 3


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมซี.เอส. จังหวัดปัตตานี กิจกรรมประกอบด้วย ผู้แทนนักศึกษานำเสนอแนวคิดการทำงานขับเคลื่อนการสร้างสังคมสันติสุขของรุ่น จากนั้น พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมกล่าวแสดงความยินดี ส่วนในช่วงท้ายนักศึกษากล่าวถึงความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการเสริมสร้างสังคมสันติสุข และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างอิสระและเท่าเทียม โดยในรุ่นที่ 3 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 29 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า