ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 19


เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 19 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญติแห่งชาติและประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติกล่าวเปิดการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วม จากนั้น รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษหัวข้อ “ภาวะผู้นำ” และแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติระหว่างการศึกษาหลักสูตร ปปร. จากนั้น ผู้แทนสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าเข้าแนะนำกิจกรรมสมาคมฯ และผู้แทนนักศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 18 นัดหมายกิจกรรมระหว่างรุ่น ตามด้วยกิจกรรมสุดท้ายนักศึกษา ปปร.รุ่นที่ 19 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีเปิดการศึกษา


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า