ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 6


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมงานสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง สังคมยั่งยืน” โดยในครั้งนี้ สถาบันวิทยาการตลาดทุน เป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานสัมมนาเริ่มต้นโดย ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา จากนั้นมอบโล่ที่ระลึกให้ผู้แทนของ 6 หลักสูตรจาก 6 สถาบัน โดย รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รับมอบโล่ที่ระลึกและเข้าร่วมฟังการสัมมนา ช่วงการสัมมนา เป็นการนำเสนอโดยผู้แทนซึ่งเป็นศิษย์เก่าของแต่ละหลักสูตร ซึ่งผู้แทนหลักสูตร ปปร. คือ คือ คุณตรี ด่านไพบูลย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำพูน ร่วมสัมมนากับผู้แทนของอีก 5 สถาบัน ได้แก่ คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) สำนักงานศาลยุติธรรม ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้แทนหลักสูตรการพัฒนาเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้แทนหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร คุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย เป็นผู้แทนหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินรายการโดย คุณกิตติ สิงหาปัด ทั้งนี้ งานสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการระหว่างผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 6 หลักสูตร และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน โดยการจัดสัมมนาครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งที่ 7 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรจะเป็นเจ้าภาพการจัดงานในปี 2559


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า