ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้แทน National Democratic Institute เข้าพบเลขาธิการหารือความร่วมมือทางวิชาการ


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 คณะผู้แทนจากสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย (National Democratic Institute -NDI) โดย Mr.Peter Manikas เจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูง และผู้อำนวยการโครงการในภูมิภาคเอเชียประจำสำนักงานใหญ่ Ms.Deborah Healy ผู้อำนวยการ NDI ประเทศไทย และคุณสุนีย์ สกาวรัตน์ เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส ขอเข้าพบ รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง NDI และสถาบันพระปกเกล้าในอนาคต นอกจากนี้ คณะผู้แทนจาก NDI ยังร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ได้แก่ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ในประเด็นเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญ และบทบาทของสถาบันพระปกเกล้าในโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า