ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศ...

09 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เปิด Leadership Forum ผลงานสร้างแรงบันดาลใจในสัมมนาวิชาการหล...

08 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ลงนา...

08 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โรงเรียนบ้านสระน้...

07 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

20 ปี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

07 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดพิธีลงนามคว...

02 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับร...

02 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า มอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำ...

01 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ...

29 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าแสดงความยินดีวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 48...

29 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า พร้อมพนักงาน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพร...

25 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าร่วมเป็นองค์ปาฐก ในงานประชุมวิชาการ...

25 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยาย...

25 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะนักกฎหมายนิ...

24 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โรงเรียนแห่งความซ...

24 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรมหลักสูตร “ตลาดทุนสำหรับผู้บริหารระ...

24 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เปิดบ้านต้อนรับวิทยาลัยสงฆ์พ...

23 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพัฒนาบุคลากรภาควิชาการ

23 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน จากสยามสู่แคนาดา 1931

22 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เรื่อง ความเสมอภ...

22 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า