ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กิจกรรมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งมอบเครื่อง...

08 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนายกและสมาชิ...

08 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการ The 2021 Annual Conference of The Asian Associ...

08 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรปกม.10 สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมดูงานต่างประเทศรูป...

07 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

กรรมการการเลือกตั้ง เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อขับ...

07 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการหลักสูตรความขัดแย้ง ความรุนแรงและ...

06 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาให้ความรู้ก่อนแข่งขัน The Tomorrow audit’s Hackathon

03 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นบส. รุ่นที่ 13 ผ่านระบบ ZOOM

30 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 9 จัดการนำเสนอโครงการยุทธศาสตร...

29 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาออนไลน์ “ส่องอนาคตการเมืองไทยเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยื...

27 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนพลเมือง

27 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา ปนป.11 กลุ่มไก่ฟ้า บินขึ้นดอยช้างรับฟังปัญหาความเดื...

27 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สภาพลเมืองร้อยเอ็ดจัดเวทีเสนอนโยบายสาธารณะ พิธีมอบโล่รางวัลเ...

24 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยน ปรับ ขยับมุมสื่อ: การสื่อสารเพื่อส...

21 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุนชนไร้ถัง อบต.หนองสนิทอ.จอมพระ จ.สุร...

21 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

นำเสนอผลงาน โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

20 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

การแข่งขัน Hackathon Smart Voter Application 2021

19 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

นายชวน หลีกภัย บรรยายพิเศษหัวข้อ ผู้นำเยาวชนกับการเสริมสร้าง...

18 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

16 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

การนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง:...

15 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า