ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาวิชาการออนไลน์ Democracy Talk Series Season 2 จับส...

27 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนโค...

26 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน โรงเรียนแห่งความซื่อตร...

24 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมนำร่อง BR 1 หลักสูตรพลเมืองไทยฯ ผ่านร...

22 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรบนำร่อง BR 1 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ...

21 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปปร.25 ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

21 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ปนป.11 กลุ่มเหยี่ยว ลงพื้นที่ครั้งที่ 5 จ.เชียงราย ขับเคลื่อ...

21 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ปนป.11 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จังหวัดบุรีรัมย์

15 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร ปธก. รุ่นที่ 23 ผ่านระบบ ZOOM

09 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิ...

09 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า บรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 3 รัฐธรรมนูญอังกฤษ

07 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญอังกฤษ โครงสร้าง ที่มา หลักการสำคัญและความเป็นพลวั...

07 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการใ...

27 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระ...

26 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

ปนป. 11 กลุ่มวัว ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมแก้ไขปัญหาความเหลื่อม...

23 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

ขยายผล “ชาอัสสัม” โครงการโดย ปนป.11 กลุ่มเหยี่ยว

23 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลเงิ...

20 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงานและปัจฉิมนิเทศ ณ จั...

20 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

ปปร.25 เดินหน้าต่อ โครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. ให้ผมพลิกชีวิต...

17 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า บรรยายสาธารณะ เรื่อง รอบรู้รัฐธรรมนูญรอบโลก...

17 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า