ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สภาพลเมืองร้อยเอ็ดจัดเวทีเสนอนโยบายสาธารณะ พิธีมอบโล่รางวัลเ...

24 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยน ปรับ ขยับมุมสื่อ: การสื่อสารเพื่อส...

21 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุนชนไร้ถัง อบต.หนองสนิทอ.จอมพระ จ.สุร...

21 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

นำเสนอผลงาน โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

20 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

การแข่งขัน Hackathon Smart Voter Application 2021

19 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

นายชวน หลีกภัย บรรยายพิเศษหัวข้อ ผู้นำเยาวชนกับการเสริมสร้าง...

18 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

16 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

การนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง:...

15 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนาสาธารณะ รัฐธรรมนูญและระบบการเลือกตั้งของประเทศเยอร...

15 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

อบรมออนไลน์โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุนชนไร้ถัง ให้กับ ทต.สูงเม...

14 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปธก.รุ่นที่ 23 ศึกษาดูงานในรูปแบบ Virtual Trip ผ่าน...

13 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม “โครงการแข่งขัน Hackathon: Smart Voter Application”...

12 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปาฐกถาพิเศษการประชุมในระดับชาติของ...

10 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม หลักส...

10 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

ปนป.11 เดินหน้าช่วยเหลือชุมชนเดือดร้อนจากโควิด-19

09 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

พี่น้อง ปนป. ร่วมใจ Save Thai Fight COVID-19

09 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยน ปรับ ขยับมุมสื่อ: การสื่...

07 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปปร.24 มอบของช่วยโรงพยาบาลสู้ภัยโควิด-19

05 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า...

05 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

ปนป.10 จับมือ ปนป.11 Save Thai Fight COVID-19

04 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า