ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันพ...

05 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา KPI PEACE FORUM 2023 ภายใต้หัวข้อ...

04 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปรม.รุ่นที่ 22 นำเสนอโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการและป...

02 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

เวทีถอดบทเรียน “การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของเทศบาลตำ...

02 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้แก่คนการเมืองและค...

01 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สสธ.ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมา...

31 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2...

31 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม เวทีสาธารณะสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ณ จังหวัดยะลา

29 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาการบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ

29 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า และเครือข่าย จัดสัมมนา “คลายปมปัญหาการจัดซื...

28 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร 4ส รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอ...

26 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

“วปอ.-สถาบันพระปกเกล้า” รวมพลัง ชูฟุตบอล “รักเมืองไทย” สะท...

26 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้แก่คนการเมืองและค...

25 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมจัด พิธีมอบรางวัลประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค...

25 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณแบ...

24 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรปลัดเทศบาลในมิติก...

23 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบคุณภาพ ISO 9001 :...

23 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตอิสราเอลเข้าพบร่วมสนทนากับผู้บริหารสถาบันพระปกเ...

22 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาติดอาวุธ เพิ่มศักยภาพให้กำนัน ผู้ใ...

21 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา ปรม.รุ่นที่ 22 จัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือผู้ประสบอุทก...

20 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า