ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างวิทยากรกระบวนการ

09 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชน “หลัง” การเลื...

02 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สำนักงาน กกต.จว. ทั่วประเทศ พร้อมส่งต่อความรู้ BR1 สู่ชุมชน

02 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

อบรบ Big Rock 1 หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณสำหรับกา...

01 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า อบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น “ประชาธิปไตยในเยอร...

01 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ติดอาวุธเสริมศักยภาพศูนย์การเมืองภาคพลเมือง...

01 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่พ...

30 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส...

30 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาการจัดทำแผนแม่บท การพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาล

30 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ประธานรัฐสภา บรรยายพิเศษให้แก่ ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่...

28 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การจัดทำ แผนโ...

26 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาออนไลน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการ...

26 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมมือเครือข่ายเดินหน้างานปฏิรูปประเทศด้านก...

26 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

JICA เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า หารือโครงการ JICA Chair

25 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จัดรายการ รัฐ...

25 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สสธ.ลงพื้นที่วิจัยภาคสนามกรณีมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล...

25 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า อบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น “ประชาธิปไตยในเยอร...

25 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยามตามรอยพระปกเกล้าและลงนามค...

24 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 21 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหว...

19 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

19 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า