ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

24 กุมภาพันธ์ 2566

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ภาคตะวันออกเฉี...

23 กุมภาพันธ์ 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมจัดสัมมนาพร้อมจัดกระบวนการรวบรวมความเห็...

23 กุมภาพันธ์ 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักบริการวิชาการ นำนักศึกษาหลักสูตร นบส. รุ่นที่ 14 ศึกษาด...

20 กุมภาพันธ์ 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

17 กุมภาพันธ์ 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเครือข่ายจัดเวทีสนทนาสาธารณะ Long Ta...

17 กุมภาพันธ์ 2566

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปปร.26 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี

16 กุมภาพันธ์ 2566

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้สัมภาษณ์ในรายการเคลียร์คัด ชัดเ...

15 กุมภาพันธ์ 2566

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ตรากฎหมายและ...

08 กุมภาพันธ์ 2566

ดูเพิ่มเติม

สสธ.ประชุมการขับเคลื่อนการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ร่วม...

31 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” ณ...

30 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

อบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project citizen) ภาคเหนือ ประจ...

30 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต แ...

26 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการ NDI ประจำสำนักงานใหญ่ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรั...

19 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโรงเรียนพล...

18 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโรงเรียนพล...

16 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมจัดกิจกรรมวันแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ รั...

14 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รับมอบรางวัลหนังสั้นรณรงค์สร้างควา...

13 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ประจ...

13 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณแบบมี...

09 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า