ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบขอพรประธานวุฒิสภา เนื่องใ...

04 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเลี้ยงพระ...

04 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน “โ...

27 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า และเครือข่าย ร่วมจัดกระบวนการ โครงการถอดบทเ...

23 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา The Next Station : อนาคตก้าวที่ 26 (ปี) ของการกระจายอ...

21 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้ามอบชุดสื่อความรู้ โครงการการปรับปรุงโครงสร้า...

20 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายเพื่อขั...

20 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูก...

17 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงคมนาคม

15 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าพบเลขาธิการ National Assembly of Ca...

12 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Senate Secretariat General of the K...

12 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมวางพานประดับพุ่มดอกไม้ และพิธีฉลองวันพระ...

10 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดงาน “ราตรีไกล...

10 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารจาก Temasek Foundation เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเก...

09 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศ...

09 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เปิด Leadership Forum ผลงานสร้างแรงบันดาลใจในสัมมนาวิชาการหล...

08 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ลงนา...

08 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โรงเรียนบ้านสระน้...

07 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

20 ปี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

07 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดพิธีลงนามคว...

02 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า