ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ดร.ถวิลวดี บุรีกูล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้รับรางวั...

02 มีนาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 24 มอบทุนการศึกษาแก่น้องๆ ด้อยโ...

02 มีนาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

เวทีเสวนาวิชาการเสริมความรู้ ทักษะ ป้องกันภัยทางด้าน “ดิจิทั...

28 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรม "หลักสูตรการเขียนกรณีศึกษาเบื้องต้น...

28 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ จ.นราธิวาส เปิดเรียน นักเรียนพ...

26 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมงาน “94 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย”

23 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาแถลงผลการศึกษาวิจัยและรับฟังความคิ...

23 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรม "ผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จังหวัดน่าน"

21 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

National Academy of Governance ประเทศมองโกเลีย เข้าพบผู้บริห...

21 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์...

20 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมท...

17 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา ปศส. 22 จับมือ "รวมพลัง" ทำกิจกรรม CSR โครงการปลูกป...

16 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า แลกเปลียนเรียนรู้ Virtual Reality นวัตกรรม...

15 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สสธ. จัดอบรม “ชุมชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนภาคใต้”

14 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ปปร.27ศึ...

14 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี พื้นที่ภ...

14 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และเทค...

14 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับโรงเรียนบ้านป่ายาง และชุมชนบ้านป่ายา...

12 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

เวทีวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันนิติบัญญัติ ค...

09 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สสธ.จัดอบรม “สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา รุ่นที่ 2”

08 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า