ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานข...

19 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตรสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา

19 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้...

11 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า อบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประชาธิปไตยในเยอรม...

11 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการสำหรับจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นขอ...

10 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร 4 สสสส รุ่นที่ 12 ศึกษาดูงานภาคใต้ตอนล่าง ณ จังหวัด...

08 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรม CSR หลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 20 ณ จ...

08 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม Civic education game fair 2022

07 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา เลือกตั้ง มหานคร นวัตกรรมการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไต...

06 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเสวนา เรื่อง ปัญหาการกระจายอำน...

06 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการสำหรับจัดกระบวนการรั...

03 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒ...

27 เมษายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า สร้างวิทยากรต้นกล้าวิถีพลเมือง หวังขยายพลัง...

25 เมษายน 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจ...

22 เมษายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจับมือ กองทุนพัฒนาสื่อฯ ผลักดันสื่อเพื่อสร้า...

19 เมษายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาระดมความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาช...

18 เมษายน 2565

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง ณ โรงแรมเลยพา...

10 เมษายน 2565

ดูเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตอิสราเอลเข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมเย...

07 เมษายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมพูดคุยกับ International Peace Foundation...

04 เมษายน 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 25 ปัจฉิมนิเทศ ถอดบทเรียน พัฒนาหลักสูต...

02 เมษายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า