ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

มหกรรมส่งเสริมความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ พร้อมเครือ...

02 เมษายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรม Content ปัง อย่าให้พังเพราะงานเขียน...

02 เมษายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าประชุมออนไลน์กับ NTU สิงคโปร์ ในการวางแผนจัด...

01 เมษายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นเจ้าภาพและนำเสนอผลงานวิชาการ ในการป...

25 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์ฉากทัศน์ว่าด้วยการพัฒนานโยบายและ...

25 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า Showcase แสดงผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง...

25 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกา...

23 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจับมือ กกต. อบรมวิทยากรตัวคูณ พร้อมส่งต่อควา...

22 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปปร.25 นำเสนอผลงานนโยบายสาธารณะลดความเหลื่อมล้ำผ่าน...

22 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า และ กกต.ลงนามความร่วมมือในการเสริมสร้างความ...

21 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ EEC ในกา...

21 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่น...

17 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกา...

17 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาสาธารณะ ครั้งที่ 3 เมื่อรัฐต้องรู้ว่าเราคุยอะไรกัน ผ่า...

16 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวาระสตรีสากล: ทลาย “อคติ” ก้าวแรกและทันที (Internation...

16 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า รับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"

16 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง”...

11 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมส่งเสริมเพิ่มบุคลิกภาพที่ดีให้แก่พนัก...

10 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง”...

09 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า รับมอบโล่ประก...

08 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า