ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาติดอาวุธ เพิ่มศักยภาพให้กำนัน ผู้ใ...

21 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา ปรม.รุ่นที่ 22 จัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือผู้ประสบอุทก...

20 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมควา...

18 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชา...

18 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา 4 ส รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีวิชาการสาธาร...

18 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่...

17 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สัมภาษณ์ภายใต้โครงการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเ...

17 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้แก่คนการเมืองและค...

17 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา ปนป.6 กลุ่มสิงโต ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป...

17 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสนทนากลุ...

16 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยะฐานะ หลักสูตรว...

16 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

วปอ.- สถาบันพระปกเกล้า ชูฟุตบอล “รักเมืองไทย” เชื่อมสัมพันธภ...

16 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดบรรยายพิเศษ “ความสุขมวลรวมประชาชาติ”

16 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธ...

15 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา “การสร้างรัฐบาลที่มีสำนึกรับผิดชอบผ่านการตรวจสอบและถ่...

15 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพรสมเด็...

12 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมนำเสนอและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ “สภานักเรียนกับกา...

11 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดนิทรรศการเคลื...

11 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งค...

09 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมนำเสนอและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ “สภานักเรียนกับกา...

08 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า